Начало

„Многопрофилна болница за активно лечение-Омуртаг“ЕАД гр.Омуртаг се намира на ул.Търновска № 55 в гр.Омуртаг.
Лечебното заведение се ръководи  от Съвет на Директорите в състав :
1.Решат Сеидов Мехмедов – Председател
2.Д-р Цветелина Генчева Трайкова –Зам.Председател
3.Д-р Стилиян Любенов Григоров –Изпълнителен Директор

„Многопрофилна болница за активно лечение-Омуртаг“ЕАД гр.Омуртаг е заведение за болнична помощ,което осъществява  дейности по диагностика и лечение на заболяванията,когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ ;родилна помощ;рехабилитация;диагностика и консултации,поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;диспансеризация;
„МБАЛ-Омуртаг“ЕАД гр.Омуртаг обслужва населението от следните общини :Омуртаг,Антоново и Котел и притежава разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-71/13.01.2012 г.
Структурата на лечебното заведение,посочена в актуалното му разрешение за осъществяване на лечебна дейност е следната:
Отделения с легла :
1. Отделение по вътрешни болести – II –ро ниво на компетентност по медицинска специалност „Вътрешни болести „в изпълнение на медицински стандарт „Вътрешни болести“
1.а.  в отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност „Кардиология“отговаряща на I-во ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Кардиология“.
1.б.  в отделението се осъществява дейност и по медицинска специалност „Ендокринология и болести на обмяната „отговаряща на на I-во ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната“.
1.в.  в отделението се осъществява дейност и по медицинска специалност „Гастроентерология „отговаряща на II -ро ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Гастроентерология“.
1.г.  в отделението се осъществява дейност и по медицинска специалност „Пневмология и фтизиатрия „отговаряща на II -ро ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“.
2. Отделение по нервни  болести – II –ро ниво на компетентност по медицинска специалност „Нервни  болести „в изпълнение на медицински стандарт „Нервни болести“
3. Отделение по психиатрия – I –во ниво на компетентност по медицинска специалност „Психиатрия „в изпълнение на медицински стандарт „Психиатрия
4. Отделение по педиатрия – II –ро ниво на компетентност по медицинска специалност „Педиатрия „в изпълнение на медицински стандарт „Педиатрия “
5. Отделение по акушерство и гинекология – II –ро ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Акушерство и гинекология “
5.а. в отделението се осъществява дейност и по медицинска специалност   „Неонатология  „отговаряща на I -во ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Неонатология“.
6. Отделение по хирургия – I –во ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт“Общи медицински стандарти  по хирургия,неврохирургия,гръдна хирургия,кардио хирургия,съдова хирургия,детска хирургия,пластично-възстановителна  и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия
6.а.  в отделението се осъществява дейност и по медицинска специалност   „Урология  „отговаряща на I -во ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Неонтология“.
7.Отделение по анестезиология I -во ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение“.

Отделения без легла:
1.Отделение по образна диагностика – I -во ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Образна диагностика“.
2.Отделение по физикална и рехабилитационна медицина – I -во ниво на компетентностпо специалността „Физикална и рехабилитационна медицина „в изпълнение на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“.

Клинико-диагностични структури
1.Клинична лаборатория – II-ро ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт „Клинична лаборатория“
2.Микробиологична лаборатория – I -во ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Микробиология“.
3.Патоморфологична лаборатория – в изпълнение на медицински стандарт „Клинична патология“.